˳:  i    
:      


: ↑  

[ ]

'   669.2 K 
  1.2  
  1.3  
  560.8 K .
   '  
0.122 c.